Általános Szerződési FeltételekÁltalános Szerződési Feltételek (felhasználó felé)


1.    A jelen szerződés létrejött a MILLENNIUM INTERNTIONAL KFT. (1053 Budapest, Kecskeméti utca 8.), (a továbbiakban: MILLENNIUM), és FELHASZNÁLÓ között aki a MILLENNIUM partnercége tulajdonát képező TRAVELIUM SOFTWARE-en felhasználói fiókkal rendelkezik és a MILLENNIUM-tól  megrendelhető termékek bármelyikét megrendeli és azok vételárát a kiállított PROFORMA SZÁMLA alapján a fizetési határidőnek megfelelően kiegyenlíti.
A jelen szerződés létrejön továbbá abban az esetben is, ha FELHASZNÁLÓ által biztosított médiatermék feltöltésre kerül a TRAVELIUM SOFTWARE által biztosított felületre. Ebben az esetben Felek külön megállapodást kötnek, amelyben nem szabályzott kérdésekben jelen ÁSZF az irányadó.
A MILLENNIUM név alatt a nevében, vele szerződött meghatalmazottjait (továbbiakban MEGHATALMAZOTT) is értjük, akik jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatosan teljeskörűen eljárhatnak.
2.    FELHASZNÁLÓK köréről, és a FELHASZNÁLÓI FIÓK használatára vonatkozóan MILLENNIUM a TRAVELIUM SOFTWAREt használó weboldalakon található ÁFF-ben rendelkezik.
3.    MILLENNIUM vállalja, hogy a megrendelésnek pontosan eleget tesz.
4.    Megrendelés
4.1.   A megrendelés, számlázás és szerződéskötés, minden esetben írásban, a FELHASZNÁLÓ által megadott adatok alapján történik. MILLENNIUM nem köteles a felhasználó által megadott adatok helyességét ellenőrizni, azok hitelességéért és pontosságáért kizárólag a FELHASZNÁLÓ felelős.
4.2.   A weboldalról történő közvetlen megrendelés esetén Felhasználó a “Foglalás” menüpont alatt található aktuális megrendelő űrlap segítségével választja ki a terméket, a rendelés lezárása gomb megnyomásával rendeli meg azokat, amellyel egyidejűleg FELHASZNÁLÓ jelen ÁSZFet elfogadja, külön megállapodás nélkül.
4.3.   Közvetett megrendelés esetén FELHASZNÁLÓ MILLENNIUM-ot szóban vagy írásban felhatalmazza, hogy FELHASZNÁLÓ nevében, az általa meghatározottak alapján összeállítson egy megrendelést MILLENNIUM vagy partnerei felé. Az így létrehozott megrendelésről FELHASZNÁLÓ visszaigazolást és proforma számlát kap MILLENNIUMtól, amely alapján a megrendelt termékek árát kiegyenlítheti. A proforma számla kiegyenlítésével FELHASZNÁLÓ minden esetben jóváhagyja megrendelését, és elfogadja a jelen szerződésben és az ÁFF-ben foglalt feltételeket.
4.4.   Megrendelések kezelése és törlése a FELHASZNÁLÓI FIÓK-on keresztül történhet közvetlenül FELHASZNÁLÓ által, vagy abban az esetben, ha FELHASZNÁLÓ MILLENNIUM-ot erre szóban vagy írásban felhatalmazza, akkor MILLENNIUM által. Amennyiben FELHASZNÁLÓ megrendelései ellenértékét, a proforma számlán meghatározott ideig nem egyenlíti ki, MILLENNIUMnak jogában áll az adott proformához tartozó megrendelést törölni.
4.5.   A megrendelések árának kiegyenlítését követően, az adott megrendelések teljesítését MILLENNIUM megkezdi, azok törlésére nincs mód.
4.6.   Meglévő megrendelés módosítása amennyiben annak teljesítése még nem kezdődött meg, a hibás megrendelés törlését követően, új megrendelés létrehozásával lehetséges.
5.    Termékinformációk
5.1.   Jelen szerződés elfogadásával FELHASZNÁLÓ elismeri, hogy az általa megrendelt termékről megfelelő információval rendelkezik, azokat gondosan áttanulmányozta, elfogadja és azok tudatában hozza létre megrendelését.
5.2.   MILLENNIUM a termékekre vonatkozó információkat, minden FELHASZNÁLÓ FIÓKjában a "Megrendeléseim" menüpont alatt megjelenteti. Amennyiben ez szükséges, MILLENNIUM további tájékoztatást biztosíthat a megrendelhető termékekre vonatkozóan.
5.3.   A megrendelt médiatermékek esetén a tartalmak egyedi elhelyezésére, vagy meghatározott helyen történő megjelentetésére MILLENNIUM nem vállal garanciát.
6.    Megjelenés helye és időpontja
6.1. MILLENNIUM termékeire vonatkozó információkat a megrendelő űrlapon és/vagy a "Élményprogramok és/vagy az Utazási ajánlatok" menüpont alatt jelenteti meg.
6.2. MILLENNIUM partnercége a kölcsönösen elfogadott HIRDETÉSSZERVEZÉSI KERETSZERZŐDÉS (3. pont) alapján vállalja, hogy FELHASZNÁLÓ által megrendelt partneri együttműködés keretében promotált terméket a megrendelő űrlapon és a kampány vásárlás menüpontban rögzítetteknek megfelelő méretben, elhelyezkedésben, alkalommal és időpontban megjeleníti.
7.    Fizetés
7.1.   Megrendelést követően a TRAVELIUM SOFTWARE egy elektronikus számlát kézbesít e-mailben a FELHASZNÁLÓ által megadott email címre. A számla és a visszaigazoló email tartalmazza a megrendelt termékeket, tételesen felsorolva azok árait, a fizetési határidőt és a banki információkat.
7.2.   FELHASZNÁLÓ köteles az átutalási megbízáson feltüntetni a foglalási azonosító sorszámát (Foglalási id), ennek elmulasztása esetén MILLENNIUM nem köteles azonosítani, hogy az adott utalással érkezett összeg melyik megrendeléshez tartozik. MILLENNIUM ilyen esetben nem köteles semmilyen megrendelés teljesítésének megkezdéséért, illetve az összeg kezelésért, visszafizetéséért. FELHASZNÁLÓ mailben reklamálhat az info@traveltime.hu email címen, MILLENNIUM pedig minden tőle telhető reális erőfeszítést megtesz a hibás átutalások azonosítása érdekében.
7.3.   Amennyiben MILLENNIUM bármely okból, az adott megrendeléshez tartozó proforma számla teljes kiegyenlítését megelőzően a megrendelésben foglaltakat teljesíti, vagy annak teljesítését megkezdi, az adott FELHASZNÁLÓ továbbra is köteles a proforma számlán meghatározott fizetési határidőn belül a megrendelés összegét kiegyenlíteni. MILLENNIUM fenntartja a jogot bármely követelés kártalanítására (végrehajtására) és annak átruházására vonatkozóan, amelyet MILLENNIUM a FELHASZNÁLÓ felé támaszt, ezen vagy bármely más a FELHASZNÁLÓ és MILLENNIUM között fennálló szerződés apján. MILLENNIUM fenntartja a jogot, hogy amennyiben a FELHASZNÁLÓ késedelme 8 napnál hosszabb, úgy a késedelem fennálltáig MILLENNIUM a megrendelésben foglaltak teljesítését felfüggeszti.
8.    Számla
8.1.   Amennyiben felhasználó igényli, MILLENNIUM elektronikus számlát állít ki FELHASZNÁLÓ által kiegyenlített proforma számlákról, amelyeket a FELHASZNÁLÓI profilban megadott számlázási email címre vagy a fiók tulajdonos, regisztrációkor megadott email címére jóváírást követően továbbít. A számlákról bármely technikai hibából adódó elvesztés esetén 1 db példány online igényelhető. Ezt követően írásban, angol nyelven, a partner@MILLENNIUM.com, vagy MILLENNIUM MEGHATALMAZOTTJAI által megadott email címen és nyelven igényelhető számlamásolat.
9.    Formai és alaki követelmények konkrét hirdetés megrendelés esetén
9.1.   FELHASZNÁLÓ tartalmat vagy kreatív anyagokat szolgáltat MILLENNIUM számára, azok mérete, betűtípusa, betűnagysága, képi elemi, elrendezése vagy szövege szempontjából MILLENNIUM kifogással élhet. A felmerülő kifogások kapcsán MILLENNIUM az anyagok módosítását kérheti, vagy indoklás nélkül megtagadhatja az adott termékre vonatkozó megrendelés teljesítését.
9.2.   FELHASZNÁLÓ köteles, a megrendelésben meghatározott termékekhez szükséges anyagokat, a megrendelt kampányban meghatározott leadási határideig MILLENNIUMhoz elektronikus módon (e-mailen, CD-re írva, ftp feltöltéssel) a megfelelő formátumban eljuttatni. Elektronikus formában leadott nyomdai kreatív anyag esetén, reklamációt MILLENNIUM számára kizárólag a megrendeléssel azonos időben átadott cd/dvd birtokában fogadunk el.
9.3.   Amennyiben a FELHASZNÁLÓ által szolgáltatott tartalom formája és megjelenési módja a megrendelésben rögzített termék méretének megfelelően módosul, torzul, úgy ezért MILLENNIUM saját felelősségét kizárja.
9.4.   FELHASZNÁLÓ által szolgáltatott tartalmak tekintetében minden felelősség FELHASZNÁLÓT terheli. MILLENNIUM a FELHASZNÁLÓ által szolgáltatott anyagokat, információkat nem ellenőrzi tartalmi szempontból, e körben felelősségét kizárja azzal, hogy amennyiben jogszabályba ütköző körülményt észlel, úgy jogosult a megrendelés teljesítésétől eltekinteni. További kérdések tekintetében az ÁFF az irányadó.
10.    Tartalmak kezelése
10.1. MILLENNIUM nem vállal felelősséget a nyomdai feldolgozás céljából leadott tartalom hordozójának (e-mail, lemez) minőségéért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a leadott hirdetési anyagban MILLENNIUM nem köteles semmilyen változtatást eszközölni, de az esztétikai minőség javításának érdekében a változtatás jogát fenntartja.
10.2. MILLENNIUM a nyomdai anyagokért semmilyen felelősséget nem vállal, nem köteles azokat kezelni vagy tárolni illetve megjelenést követően FELHASZNÁLÓNAK visszaszolgáltatni.
10.3. MILLENNIUM fenntartja a jogot média online- és offline termékeinek tartalmi és esztétikai változtatására.

11.    Kártalanítás
11.1. FELHASZNÁLÓ kötelezettséget vállal azért, hogy média tartalma a jogszabályi előírásoknak megfelel, amennyiben ezen kötelezettségének megszegésével MILLENNIUMnak, megbízottjának vagy harmadik személyeknek kárt okoz, úgy FELHASZNÁLÓ köteles MILLENNIUM kárát megtéríteni, illetőleg harmadik fél részéről érvényesítendő kártérítési igény alól mind a vagyoni és nem vagyoni jelleg tekintetében mind pénzben, mind erkölcsileg mentesíteni MILLENNIUMT és megbízottjait.
11.2. MILLENNIUM bármely vitás esetben vagy kártérítési eljárás esetén, maximum az adott termék megrendelésben rögzített áráig vállal felelősséget.
11.3. Online termékek megrendelése esetén (reklám, spot/banner, stb.) FELHASZNÁLÓ hibás teljesítés miatt reklamációval kíván élni, ezt a hirdetés megjelentetésének megkezdésétől számított 24h-belül, írásos formában, faxon vagy emailben teheti meg. A megbízás kivitelezésében jelentkező jelentéktelen hibák nem adnak alapot árengedményre.
12.    Vis major
12.1. FELHASZNÁLÓ elfogadja, hogy MILLENNIUM nem követ el szerződésszegést sem részben, sem egészben a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei tekintetében, a rajta kívül álló okból bekövetkező nem teljesítés, vagy nem megfelelő teljesítés esetén. Ilyen oknak minősül többek között, de korlátozás nélkül, a munkajogi vita, az állami törvénykezés vagy ellenőrzés, tűz vagy egyéb indok, akadályoztatás az anyagbeszerzésben és a szolgáltatásban, műszaki hiba, a kiválasztott helyszíneken üzemeltetett felületeket befogadó társaság megjelenítési vétója, gazdasági viszonyok, erőhatalom, népfelkelés vagy bármely egyéb.
12.2.MILLENNIUM akaratán kívül álló ok, amennyiben MILLENNIUM a hiba elhárítására tett intézkedések során minden tőle elvárhatót megtett. Vis major esetében megszűnik a teljesítési illetőleg kártérítési kötelezettség is.
13.    Vegyes
13.1. MILLENNIUM  FELHASZNÁLÓ esetleges versenytársainak megrendeléseiről tájékoztat és FELHASZNÁLÓnak 48 órán belül vétó jogot biztosít. FELHASZNÁLÓ köteles vétójogát írásban megindokolni, egyebekben Felek egyedi megállapodása az irányadó.
13.2. Jelen szerződés az elfogadás pillanatától érvényes a megrendelt termékekre és az együttműködésre vonatkozóan.
13.3. Jelen szerződés elfogadásával FELHASZNÁLÓ ismételten elfogadja ÁFF-ben foglaltakat.
13.4. FELHASZNÁLÓ jelen megállapodás elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy célcsoportnak megfelelően terjeszti MILLENNIUM ingyenes kiadványait, valamint a kiadvány utántöltésének szükségességét időben jelzi MILLENNIUM és megbízottjai felé, amennyiben Felek egyedi megállapodása ettől nem tér el.
13.5. MILLENNIUM az offline médiatermékek esetében a megrendelt termékek elkészültével postázza annak 1-1 db eredeti példányát a FELHASZNÁLÓ részére.
13.6. Jelen szerződésre nézve a Budapesti V. kerületi bíróság jogának rendelkezési az irányadók.

Általános Szerződési Feltételek (Élményprogramok)

1. A megállapodás tárgya, hatálya    

1.1. A Felek megállapodnak, hogy Megbízott legjobb tudása szerint, minél több látogatót szervez Megbízó részére, aki ennek fejében a mindenkori jegyáraiból kiemelt engedményt ad.
1.2. Felek rögzítik, hogy Megbízott tulajdonát képezi az általa üzemeltetett, a www.traveltime.hu, a www.csoportosutazas.hu, a www.iskolaikirandulas.hu, a www.cegesutazas.hu, www.budapestday.com és még további ca. 200, többségében turisztikai weboldal (továbbiakban „weboldalak”). A weboldalak célja, hogy aktuális és akciós turisztikai utazás-, szállás- és programajánlatok értékesítésében közvetítő szerepet töltsön be a szolgáltatók és a vásárlók között.
1.3. Megbízott az 1. számú Mellékletben meghatározott jutalék ellenében hirdeti- és marketing csatornáin, vagy/és harmadik fél marketing csatornáin megjeleníti, a Partner által megadott ajánlatot, (továbbiakban: „Ajánlat”). Felek rögzítik, hogy a fenti 1.1. pontban meghatározott internetes kereskedelem lényege, hogy Megbízott weboldalain meghirdetett időszakban az adott szolgáltatások és termékekakár kedvező, akciós áron is megrendelhetők, az adott webes felületen.
1.4. A megállapodás a Felek közötti kölcsönös együttműködésen alapul, amelyben Felek egymásnak juttatásokat, kedvezményeket biztosítanak. Jelen szerződés meghatározza Felek által biztosított vállalásait a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1.számú melléklet tartalmazza.
2. Együttműködés folyamata    

2.1. Megbízó biztosítja Megbízott részére a szükséges információkat és képanyagot szerződéskötést követő 8 munkanapon belül, amelyből Megbízott Ajánlatot készít és felteszi azt weboldalakra.
2.2. Megbízó ellenőrzi és jóváhagyja Megbízott által elkészített Ajánlatot.
2.3. A vásárlók a Megbízott által biztosított weboldalakon, Megbízott partnerkörénél, vagy személyesen Megbízott irodáiban vásárolják meg az Ajánlatot, melynek ellenértékét a Megbízott számlájára egyenlítenek ki.
2.4. Megbízott, a beérkezett összeg fejében a programra jogosító vouchert (továbbiakban „voucher”) állít ki vásárló részére.
2.5. A voucher beváltását Megbízó a Megbízott által biztosított voucher beváltó online felületen felhasználáskor beváltja (www.traveltime.hu/voucherbevaltas), vagy értesítést küld Megbízott felé a felek által megjelölt kapcsolattartási e-mail címen a voucher beváltásáról a 9.1 pontban meghatározottak szerint.
2.6. A voucher beváltásától számított maximum 15 napon belül Megbízott a voucher jutalékkal csökkentett összegét továbbítja Megbízó felé.
2.7. A fennmaradó összegről, a jutalékról Megbízott jutalékszámlát állít ki Megbízó részére.
2.8. A voucher beváltásakor Megbízott köteles a voucher 100 százalékos áráról számlát adni a vásárlónak.

Megbízott által igénybevett Megbízó szolgáltatása
2.9. Megbízott által szervezett csoportos vagy egyéni utazás, rendezvény, komplex szolgáltatás igénybevétele során a vásárlók a Megbízott által kínált szolgáltatási csomag részeként vásárolják meg az Ajánlatot, melynek ellenértékét a Megbízott számlájára egyenlítenek ki. (céges rendezvények, csapatépítő programok, iskolai kirándulások, vipügyfelek..stb…).
2.10. Megbízott, a beérkezett összeg fejében a programra jogosító vouchert állít ki saját maga részére, mert ebben az esetben a Megbízott a vásárló. Ebben az esetben felhasználáskor Megbízott rögzíti a beváltás tényét az erre biztosított felületen és elszámol Megbízóval.
2.11. A voucher beváltásától számított maximum 15 napon belül Megbízott a voucher jutalékkal csökkentett összegét továbbítja Megbízó felé.
2.12. A fennmaradó összegről, a jutalékról Megbízott jutalékszámlát állít ki Megbízó részére.

Megbízott továbbértékesítő partnere felé történő értékesítés esetén
1.1. Megbízott Partnerei továbbértékesítés formájában vásárolják meg az Ajánlatot, és értékesítik saját ügyfélkörükben. Az Ajánlat ellenértékét a Megbízott számlájára egyenlítenek ki.
2.13. Megbízott, a beérkezett összeg fejében a programra jogosító vouchert (továbbiakban „voucher”) állít ki Partner részére.
2.14. A voucher beváltását Megbízó a Megbízott által biztosított voucher beváltó online felületen felhasználáskor beváltja (www.traveltime.hu/voucherbevaltas), vagy értesítést küld Megbízott felé a felek által megjelölt kapcsolattartási e-mail címen a voucher beváltásáróla 9.1 pontban meghatározottak szerint.
2.15. A voucher beváltásától számított maximum 30 napon belül Megbízott a voucher jutalékkal csökkentett összegét továbbítja Megbízó felé.
2.16. A fennmaradó összegről, a jutalékról Megbízott jutalékszámlát állít ki Megbízó részére.
2.17. A voucher beváltásakor Megbízott köteles a voucher 100 százalékos áráról számlát adni a vásárlónak.

3. Voucher    

3.1. Az Ajánlat vásárlása után elektronikus levélen a vásárló egy egyéni voucherkóddal ellátott vouchert kap. Ez bizonyítja a voucher ellenértékének kiegyenlítését. Minden voucher csak egyszer használható fel és nem csak azon személy által, akinek a nevére szól (amennyiben névre szóló). Partner saját partnerfelületén minden nap megtalálja a friss listát, melyen szerepelnek az Ajánlat foglalási azonosítója és a hozzá tartozó egyéni voucherkód.

4. Megbízott jogai és kötelezettségei    

4.1. Megbízott jogosult a szerződéskötés után az ajánlatot 30 napon belül a weboldalán elhelyezni, partnereinek kiküldeni, promóciókban felhasználni és a vásárlók számára annak megvásárlását lehetővé tenni.
4.2. Megbízott jogosult az Ajánlatot jelen szerződés érvénybe maradásáig megjeleníteni, akár saját jutaléka terhére is.
4.3. Megbízott jogosult az ajánlatot indoklás nélkül nem megjeleníteni, amennyiben nem tartja azt piacképesnek.
4.4. Megbízott jogosult a Megbízó által megadott leírásokat, képeket és szövegeket módosítani marketing szempontból, annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen az eladás. Tartalmi részben nem jogosult módosításokat végrehajtani, kizárólag Megbízó beleegyezésével.
4.5. Megbízott köteles az Ajánlat megvásárlását követően beváltott voucher beváltásától számított legkésőbb 30 napon belül a Megbízó számára az ajánlat értékesítéséből származó összeget a Megbízott jutalékának levonását követően a Megbízó által megadott bankszámlaszámára átutalni.
4.6. A Megbízott jogosult a Megbízó által biztosított jutalékot tetszése szerint felhasználni a célközönség bevonását illetően.
4.7. Megbízott köteles tájékoztatni Megbízót arról, ha a Megrendelők a meghirdetett szolgáltatással kapcsolatban közvetlenül a Megbízottnál élnek kifogással, vagy jelentik be elállásukat a vásárlástól.

5. Megbízó jogai és kötelezettségei    

5.1. Megbízó köteles a szerződéskötés után az Ajánlat előkészítéséhez szükséges forrásanyagot 8 napon belül elektronikus formában biztosítani Megbízott részére.
5.2. Megbízó vállalja, hogy a voucheren szereplő szolgáltatásokat minimálisan az előzetesen egyeztetett mennyiségben rendelkezésre bocsájtja, hogy határidőben ki tudja elégíteni Megbízott weben rögzített Ajánlatainak megrendelését.
5.3. Megbízó felel az Ajánlatban szereplő szolgáltatások zökkenőmentes lebonyolításáért.
5.4. Amennyiben külső körülményekre való tekintettel elmarad az Ajánlatban szereplő, adott időpontra egyeztetett szolgáltatás, Megbízó köteles másik időpont biztosításáról gondoskodni.
5.5. A fogyasztói szavatossági igényekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") Hatodik Könyvének XXIV. Fejezetében, illetve a fogyasztó és Megbízó közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.
6. Garancia
6.1. A Megbízót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
6.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
6.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
7. Árucsere
7.1. Ha a megrendelt termék mégsem nyerte el a vásárló tetszését, lehetősége van adott értékben egy másik ajándékot választania, vagy magasabb áron fekvő termék/szolgáltatás esetében ráfizetéssel átváltani/cserélni. 8 munkanapon belül vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, közölje az adatokat, amiből a rendelés beazonosítható, illetve hogy milyen terméket mire kíván kicserélni, és munkatársaink ellenőrzik a csere lehetőségét.
8. Adatvédelem
8.1. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megbízott által üzemeltetett webáruházakban, ügyviteli rendszerekben a Megrendelők által megadott személyes és egyéb adatok (név, cím, székhely, elérhetőségek email, telefon, mobil fax szám, vásárlási prioritások stb.) a Megbízott kizárólagos tulajdonát képezik. Megbízó nem jogosult az adatokat saját üzleti céljaira felhasználni, kizárólag a megrendelt szolgáltatások kiszolgálása során jogosult az adatokat használni.
8.2. Megbízó nem jogosult a Megrendelőket e-mailben, direkt marketing levelekkel, katalógusokkal, telefonon, telefaxon, vagy sms-ben megkeresni. Nem jogosult továbbá saját szolgáltatást ajánlani ezeken a módokon a Megrendelők részére.
8.3. Megbízó az esetlegesen tudomására jutó adatokat banktitokként illetve üzleti titokként kezeli, az azokra vonatkozó szabályok szerint köteles megőrizni.
8.4. Megbízó a jelen pontban meghatározott adatvédelmi kötelezettségének megszegése esetén köteles a Megbízott ebből fakadó összes kárát megtéríteni.
9. Felek közti elszámolás
9.1. Megbízó köteles elszámolást küldeni Megbízott részére a voucher felhasználásról a voucher beváltását követően, de legkésőbb minden hónapot követő  5. munkanapig bezárólag. Az elszámolásából levonásra kerül Megbízott által hitelt érdemlően bizonyított lemondások értéke.

10. A szerződés időtartama; a szerződés megszűnése

10.1. Felek a jelen szerződést a szerződés aláírásától számított határozatlan időtartamra kötik.
10.2. Jelen szerződés a Felek között határozatlan időre jön létre, melynek megfelelően a Felek rendes felmondással 60 napos felmondási idővel vagy a jelen szerződésből eredő kötelezettségek súlyos megszegése esetén a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal szüntethetik meg (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Felek a már általuk teljesített szolgáltatásokkal egymással elszámolni tartoznak. A sérelmet szenvedett Fél a szerződésszegésből eredő kára megtérítésére igényt tarthat.
10.3. Megbízott jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni, ha a Megbízó jelen szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeinek nem tesz eleget, ill. egyéb szerződésszegő magatartását Megbízott írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg.
10.4.     Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni, ha a Megbízott jelen szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeinek nem tesz eleget, ill. egyéb szerződésszegő magatartását a Megbízó írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg.
10.5. Felek megállapodnak, hogy Megbízottat a szerződés megszűnés időpontjáig közvetített, és megkötött ügyletek után illeti meg a megbízási díj, abban az esetben is, ha az ügyletek pénzügyi teljesítése a megszűnés időpontja után történik.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottaik a szerződés tartalmát, valamint a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkokat megtartják, azokat harmadik személy részére nem szolgáltatják ki.
11.2. A titoktartási kötelezettség a Felek kapcsolt vállalkozásaira és jogutódjaira is változatlan feltételekkel érvényes jelen szerződés megszűnése után is.
11.3. Felek kötelesek továbbá az adatvédelemre vonatkozó előírásokat betartani.
11.4. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az illetékes hatóságok és a bíróságok előtti adatszolgáltatásra, de ebben az esetben Felek kötelesek haladéktalanul a hatósági megkeresésről értesíteni a másik Felet.
11.5. Amennyiben Felek bármelyike a titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles a másik Fél ebből fakadó kárait megtéríteni.
11.6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan, a felektől független körülményről tájékoztatják egymást, amely a szerződés megkötése után a teljesítést akadályozza, vagy akadályozhatja.
11.7. Felek a jelen szerződés vonatkozásában kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:
A Megbízott részéről:    
Kubínyi Norbert ügyvezető, kubinyi.norbert@traveltime.hu
Kiss Judit turisztikai vezető, kiss.judit@traveltime.hu
Orosz Réka turisztikai ügyintéző, orosz.reka@traveltime.hu

A Megbízó részéről:        

11.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége a szerződés egészének, illetőleg többi pontjának érvényességére nem hat ki. A szerződés érvénytelensége esetén az érvénytelen részt oly módón kell megváltoztatni, hogy a Felek által célzott joghatás érvényesüljön.
11.9. Jelen szerződést Felek kizárólag írásban közös megegyezéssel módosíthatják.
11.10. Felek kijelentik, hogy cégeik a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő gazdálkodó szervezetek, működési képességük nem korlátozott és jelen szerződést az aláírásra feljogosított és jogosult személyek írták alá.
11.11. A szerződő Felek kijelentik, hogy esetleges jogvitáikat lehetőség szerint megegyezéssel kívánják rendezni. Ha a felek között a jogvita békés úton nem rendeződne, úgy a felek kikötik a Budapest V. Kerületi Bíróság kizárólagos hatáskörét.
11.12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
11.13. A Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 példányban, helybenhagyólag, cégszerűen írják alá.


Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!